VSO De Isselborgh, De Horizon, VSO De Korte Dreef, VSO Lochem, VSO Klein Borculo en VSO De Veenlanden hebben samen één MR omdat zij onder het zelfde brinnummer (01QH) vallen. In de MR worden alle zaken besproken die van direct belang zijn voor deze scholen. Te denken valt aan het schoolbeleid, het schoolplan en de schoolgids. Verder overlegt de MR met de directie over bijvoorbeeld vakantieroosters, lestijden, lesmethode­keuzes en ouderinzet.
De vergaderingen zijn openbaar met uitzondering van persoonsgebonden onderwerpen. Via de MR-leden kunt u ook onderwerpen aandragen. Ten aanzien van een aantal zaken heeft de MR advies- en/of instem­mingsrecht.

Zowel het personeel als de ouders hebben drie leden in de MR. Ook internaatmedewerkers kunnen zitting nemen in de MR, op voorwaarde dat ze rechtstreeks met de opvoeding van de internaatleerlingen op onze school belast zijn.

Het wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsreglement dient als leidraad voor de MR. Het MR reglement ligt op school ter inzage.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is een orgaan voor inspraak op bovenschools niveau. Als er zaken geregeld worden voor een aantal scholen tegelijk is het handig als de medezeggenschap ook centraal geregeld is. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van alle scholen die zijn aangesloten bij de stichting SOTOG. De GMR overlegt met het college van bestuur van SOTOG.